Política de privacitat

Dret d’informació relatiu al tractament de dades personals

 

Responsable del
tractament
Secretaria General de la Universitat de Barcelona Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona secretaria.general@ub.edu
Finalitat del tractament  Gestió de consultes lingüístiques i terminològiques.
Base jurídica 

Compliment d’una missió realitzada en interès públic (Llei 1/1998,
de 7 de gener, de política lingüística; Estatut de la Universitat de
Barcelona).

Les dades recollides són necessàries per dur a terme els
tractaments esmentats.

Termini de conservació de les dades Les dades es conserven durant el temps necessari per complir la finalitat per a la qual es recullen i per determinar les possibles
responsabilitats que se’n puguin derivar.
Destinataris Els destinataris de les dades són la mateixa universitat i, si n’hi ha, els encarregats del tractament. No es preveu la cessió de dades a tercers, tret que sigui obligació legal.
Drets de les persones Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació, la supressió, l’oposició o la limitació del tractament, mitjançant un escrit adreçat a la Secretaria General de la Universitat de Barcelona, per correu postal (Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona) o per correu electrònic (secretaria.general@ub.edu). Cal que hi adjunteu una fotocòpia del DNI o d’un altre document vàlid que us identifiqui.
Delegat de protecció de
dades
Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament podeu comunicar-ho al delegat de protecció de dades de la UB, per correu postal (Travessera de les Corts, 131-159, Pavelló Rosa, 08028 Barcelona) o per correu electrònic (protecciodedades@ub.edu).
Autoritat de control  També podeu presentar una reclamació davant