quitosan?

El nom quitosan procedeix de quitina (documentat al DIEC2, al Cercaterm, a Enciclopèdia.cat, etc.). El quitosan és un polisacàrid que s’obté de la quitina de la closca d’alguns crustacis.

El terme angès és chitosan, que, d’acord amb el diccionari Webster i altres diccionaris, consta dels formants següents: chit(in) + ose2 an. És una etimologia similar a la que trobem per al polisacàrid glucan: from glucose-an. El sufix final –an, d’acord amb la informació de Lexico (Oxford) és el sufix usat per formar adjectius com cuban, anglican, lutheran, etc., i que en química forma «names of organic compounds, chiefly polysaccharides. Ex. dextran

En francès trobem documentades dues formes per referir-se a aquest polisacarid: chitosane o chitosan, tots dos com a noms masculins. En castellà es documenten tres formes: quitosán, quitosano i quitosana.

En català trobem documentades les formes quitosan (la més freqüent), la forma quitosà, i la forma femenina quitosana (a la Història Natural dels Països Catalans, en la forma plural quitosanes).

Observem també que els termes en anglès d’altres polisacàrids amb la mateixa terminació, com dextran o glucan, s’han normalitzat en català amb la terminació –an, com es pot veure al Cercaterm per a dextran, glucan, fucoidan, etc., tot i que en alguns textos es documenten les formes glucà, xilà, dextrà, etc. D’acord amb això, la forma preferent en català hauria de ser quitosan.

 • Escriu un comentari

  Els camps obligatoris estan marcats *


  (1) El responsable del tractament de les vostres dades és la Secretaria General de la Universitat de Barcelona.
  (2) La finalitat del tractament és dur a terme la gestió de consultes lingüístiques i terminològiques.
  (3) La base jurídica del tractament és el compliment d´una missió realitzada en interès públic.
  (4) Els destinataris de les dades són la mateixa universitat i, si n´hi ha, els encarregats del tractament. No es preveu la cessió de dades a tercers, tret que sigui obligació legal.
  (5) Teniu dret a accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-vos al seu tractament, i sol·licitar-ne la limitació del tractament, en determinades circumstàncies.
  (6) També podeu consultar la informació addicional dels tractaments esmentats a Politica privacitat.